โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ พันตรีหญิง-ร้อยตรี 3 ราย

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ พันตรีหญิง-ร้อยตรี 3 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ พันตรีหญิง-ร้อยตรี 3 ราย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

ร้อยเอกหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็นพันตรีหญิง

ร้อยเอกหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็นพันตรีหญิง

จ่าสิบเอก พิชิตร โกยรัมย์ เป็นร้อยตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน
Post a Comment

Previous Post Next Post